Genel İşletme Soru ve Cevapları

selmansonmez 

Yönetici
yönetici rank
moderatör rank
Katılım
30 Ara 2018
Konular
377
Mesajlar
682
Tepkime puanı
53
Çevrimiçi zaman
1 saat 6 dakika
Yaş
34
Konum
Antalya
Ticaret
0 / 0 / 0
[FONT=&quot]GeneL İşLetme Soru Ve CevapLarı[/FONT]​


[FONT=&quot]
1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemleri ifade eder?

A) Emek

B) Sermaye

C) Teknoloji

D) Üretim

E) Girişimci2. Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada ha-zır bulunan malları ifade eder?

A) Dayanıklı mallar

B) Serbest mallar

C) Üretim malları

D) Dayanıksız mallar

E) Tüketim malları3. İnsan gereksinimlerini karşılayan ancak somut olmayan araçlara ne ad verilir?

A) Mal

B) Tüketim

C) Ekonomik mal

D) Ekonomik olmayan mallar

E) Hizmet4. Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla sa-yıda işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkan kaynaklardan veya pazarlamadan daha fazla pay alma çabasıdır?

A) Özel mülkiyet

B) Seçme özgürlüğü

C) Kâr elde etme

D) Serbest rekabet

E) Pazarlama faaliyeti5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarını kapsar?

A) Kârlılık – Büyüme

B) Kârlılık – Toplumsal sorumluluk

C) Kârlılık – Topluma hizmet

D) Büyüme – Topluma hizmet

E) Toplumsal sorumluluk – Topluma hizmet6. Bir özel işletmenin birçok amacı vardır, ancak diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşa-ğıdaki amaçlardan hangisini öncelikle gerçek-leştirmesi gerekir?

A) Kâr sağlama

B) Topluma hizmet

C) Toplumsal sorumluluk

D) Uzun dönemli büyüme

E) Çalışanlara uygun ücret verme7. İşletmenin öz varlığını sağlayan iç çevre faktö-rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim biçimi

B) Sermaye sahipleri

C) Örgüt kültürü

D) Rekabet

E) Teknoloji8. Sermayesinin tamamı ya da büyük çoğunluğu devlete ya da kamu tüzel kişisine ait olan işlet-meleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Endüstri işletmeleri

B) Hizmet işletmeleri

C) Ticaret işletmeleri

D) Özel kesim işletmeleri

E) Kamu kesimi işletmeleri9. Nüfusun yoğun olduğu yerler birçok işletme için kuruluş yeri kararında hangi nedenle önem taşır?

A) Ulaştırma

B) İş gücü

C) Pazara yakınlık

D) Hammadde

E) İklim koşulları10. Aşağıdakilerden hangisi kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksiniminin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerini yapan araştırmadır?

A) Ekonomik araştırmalar

B) Teknik araştırmalar

C) Finansal araştırmalar

D) Yasal araştırmalar

E) Örgütsel araştırmalar11. Aşağıdakilerden hangisi projenin gerektirdiği her türlü somut çalışmaların bitirilip işletmeye geçiş için hazırlığın yapıldığı aşamadır?

A) Projenin uygulanması

B) Fizibilite araştırması

C) Ön proje

D) Kesin proje

E) Üretime geçiş12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenleri arasında sayılamaz?

A) Büyümede çevresel nedenler

B) Büyümede finansal nedenler

C) Büyümede üretime ilişkin nedenler

D) Büyümede pazarlamaya ilişkin nedenler

E) Büyümede etik nedenler

13. Otomobil üreten işletmenin otomobil lastiği üreten işletme ile birleşmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Yatay birleşme

B) Geriye doğru dikey birleşme

C) İleriye doğru dikey birleşme

D) İç büyüme

E) Geriye doğru dikey büyüme14. İşletmeler kendi içi kaynakları yeterli olmadığı zaman, dış kaynaklardan yararlanarak büyüme yoluna gider yargısı aşağıdaki hangi büyüme türünü açıklar?

A) Dış büyüme

B) İleriye doğru dikey büyüme

C) Dikey birleşme

D) Yatay birleşme

E) Geriye doğru dikey büyüme15. Aşağıdaki kartel türlerinden hangisinde, üre-tim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli se-viyenin altına düşmemesi sağlanır?

A) Miktar karteli

B) Fiyat karteli

C) Kartel

D) Konsern

E) Bölge karteli16. İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyut-larını genişletmesine ne ad verilir?

A) Dikey büyüme

B) Dış büyüme

C) İç büyüme

D) Yatay birleşme

E) Yatay büyüme17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan birisi değildir?

A) Denetim dışı davranış

B) Görevde hatalı davranma

C) Görevi kötüye kullanma

D) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma

E) Denetim içi davranış18. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda belirtilme-yen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir?

A) Toplumsal sorumluluk

B) Ekonomik sorumluluk

C) Etik sorumluluk

D) Gönüllü sorumluluk

E) Hukuksal sorumluluk19. Aşağıdakilerden hangisinde temel politik karar organlarında ve hiyerarşik yapıdaki kademe-lerde uzmanlık ve yetenek esasına göre seçi-len kişiler bulunur?

A) Klasik yönetim

B) Siyasal yönetim

C) Neo - klasik yönetim

D) Ailesel yönetim

E) Profesyonel yönetim20. Yönetici, şirketi geliştirme, genişletme ve ben-zeri işlemleri yerine getirmeye çalışırken aşa-ğıdakilerden hangi rolü yerine getirir?

A) Girişimci rolü

B) Kaynak dağıtıcı rolü

C) Sözde mevki sahibi rolü

D) Uyuşmazlıkları çözümleyici rolü

E) Müzakerecilik rolü21. Aşağıdakilerden hangisi üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü ile üretim artışını amaçlamış ve bunun içinde zaman etüdü çalış-maları yapmıştır?

A) Klasik yönetim teorisi

B) Neo-klasik yönetim teorisi

C) Bilimsel yönetim teorisi

D) Yönetsel teori

E) Bürokrasi modeli22. İş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri ile ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangi işlevle ilgi-lidir?

A) Planlama

B) Koordinasyon

C) Değerlendirme

D) Yetiştirme – Geliştirme

E) Endüstri ilişkileri23. Aşağıdakilerden hangisi daha çok ilk basamak yönetim kademesinde ihtiyaç duyulan yetenek türüdür?

A) Beşeri ilişkiler yeteneği

B) Yönetsel yetenek

C) Teknik yetenek

D) Fonksiyonel yetenek

E) Kavramsal yetenek24. Aşağıdakilerden hangisi olayları tek bir açıdan ve çevre şartlarından kopuk olarak incelemek yerine, her olayı belirli bir çerçevede, başka olaylarla ilişkili olarak incelemeye çalışmıştır?

A) Bilimsel teori

B) Neo - klasik teori

C) Modern teori

D) Klasik teori

E) Yönetsel teori25. Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin son aşamasıdır?

A) Örgütsel amaçların belirlenmesi

B) Koşulların irdelenmesi

C) Alternatiflerin geliştirilmesi

D) Personelin seçilmesi

E) Planların eyleme geçirilmesi26. Aşağıdakilerden hangisi politikayı uygulamak için ayrıntılara ağırlık vererek politikaların nasıl ve ne yoldan uygulanacağını gösterir?

A) Taktik planlar

B) Politikalar

C) Kurallar

D) Genyöntemler

E) Sürekli planlar27. Örgütlerde sık sık tekrarlanan rutin işlerin alt kademe yöneticileri tarafından yürütülmesine, stratejik ve genel nitelikli karar ve işlerin üst kademenin sorumluluğunda olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?

A) Basamaklar ilkesi

B) Ayrılık gözetme ilkesi

C) Yönetim birliği ilkesi

D) Komuta birliği ilkesi

E) Yönetim alanı ilkesi28. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yö-netiminin ana konusunu oluşturur?

A) Girişim

B) Doğal Kaynaklar

C) Emek

D) Sermaye

E) Müteşebbis29. Bir organizasyonda bağımsız bir insan kaynak-ları bölümü ne zaman kurulmalıdır?

A) Üst yönetim güçlendiğinde

B) İnsan kaynakları işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını almaya başladığında

C) Çok iyi insan kaynakları yöneticisi bulunduğun-da

D) Çalışanlar sendikalı olup kendi haklarını koru-yabildiğinde

E) İşletmenin pazar payı küçüldüğünde30. Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden birisi değildir?

A) Planlama

B) Örgütleme

C) Büyüme

D) Yöneltme

E) Denetim31. Aşağıdakilerden hangisi biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu ve önder-lik ile ilgilidir?

A) Bireysel nitelikler

B) Örgütsel özellikler

C) Dış kaynaklar

D) İş nitelikleri

E) Bireylerarası ilişkiler32. Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özel-liklerinden biri değildir?

A) Uzmanlık yetkisidir

B) Yaptırım gücü yoktur

C) Uygulayıcı bir yetkidir

D) Diğer yöneticileri yönlendiremez

E) Diğer yönetim işlevlerine yönelik danışmanlık yapar33. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin personel arzını nitelik olarak irdeleyen bir çalışmadır?

A) Delphi Tekniği

B) İleriye Dönük Kestirim

C) İşgücü Envanteri

D) Kantitatif Teknik

E) İndeks Hesabı34. Aşağıdakilerden hangisi işe almada kullanılan doğru işlerde doğru kişilerin çalıştığını göste-ren eşitliktir?

A) Maliyet = Fayda

B) İşin gerekleri = Personelin nitelikleri

C) İş analizi = İş ölçümü

D) İş gerekleri = Personelin ücreti

E) İş tanımı = Personelin nitelikleri35. Aşağıdakilerden hangisi personelin işinde gösterdiği başarı derecesinin saptanmasıdır?

A) İş analizi

B) İşgören analizi

C) İşgücü envanteri

D) Performans değerleme

E) İşe alıştırma36. İşletmede yapılan birbirinden farklı işlere yö-nelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlendi-rilmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?

A) İş analizi

B) İş tanımı

C) İş gerekleri

D) İş gücü envanteriCevaplar
1. C -
2. B -
3. E -
4. D -
5. C -
6. A -
7. B -
8. E -
9. C -
10. C -
11. A -
12. E -
13. B -
14. A -
15. A -
16. E -
17. E -
18. C -
19. E -
20. A -
21. C -
22. A -
23. C -
24. C -
25. E -
26. D -
27. B -
28. C -
29. B -
30. C -
31. E -
32. C -
33. C -
34. B -
35. D -
[/FONT]

[FONT=&quot]36. A[/FONT]
 
Ana Sayfa Kayıt Ol Giriş Yap
Üst